Metaller i barnmaten!

Metaller är kemiska grundämnen som inte kan brytas ner. I atmosfären sprids tungmetaller över stora avstånd genom luftutsläpp från exempelvis bilar och flygplan, ibland långt från källan. Åkermark förorenas. Växternas rotsystem tar upp metaller. Även ytskiktet kan förorenas. Detta orsakar att metallhalten i livsmedel ökar. Den spridning som sker i vatten, leder till ansamling i näringskedjan.

Livsmedelsverket testar barnmat
Enligt en artikel i SVD fann Livsmedelsverket vid ett test av 18 produkter halter av mangan, kadmium och arsenik, vilka bedömdes som för höga på sikt. Testet ledde till att Livsmedelsverket under 2011-12 närmare analyserade tungmetallerna arsenik, bly och kadmium i produkter för små barn. Föremål för testet var produkter som modersmjölksersättning, gröt, välling och drycker som ris- och havredryck.Baby-food-poisson

Resultatet visar
Testet ledde till rapporten 1 – 2013, Tungmetaller och mineraler i livsmedel för spädbarn och småbarn. Enligt rapporten framkommer att produkter som drycker, gröt och välling vilka är framställda av ris innehöll arsenik. Även bly och kadmium återfanns i en del produkter. Livsmedelsverket ger därför rådet att variera kosten och använda barnmat från olika producenter för att minimera riskerna. Som alternativ till risbaserade produkter föreslås majsbaserade.

Analyser gjorda av Institutet för miljömedicin (IMM) vid K.I.
Även Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet har analyserat barnmat. Analyserna gjordes på nio modersmjölksersättningar. Likaså analyserades nio grötprodukter för barn från fyra månaders ålder. Alla säljs på den svenska marknaden. Testerna påvisade uppseendeväckande höga halter av metaller i vissa produkter. Vad gäller flera livsnödvändiga, essentiella, metaller kom man fram till att halterna ofta är ett resultat av medvetna tillsatser från producentens sida, så kallad berikning. En del av ämnena är giftiga även vid låga intag och ska inte förekomma i mat. Särskilt inte i produkter som är ämnade för barn vars inre organ är extra känsliga.

Analysen påvisade att metallhalterna varierade kraftigt mellan grötprodukterna, beroende på vilka ingredienser som ingick i gröten. Även Institutet för miljömedicin fann att det i barnmat som är baserad på ris, ofta förekom för höga halter av arsenik. Arsenik är ett ämne som är starkt toxiskt och kan dessutom framkalla cancer. Förhöjda halter av kadmium, bly och uran uppmättes i flera produkter. I en gröt som är avsedd för mjölkintoleranta barn återfanns mycket högre halter av kadmium än i övriga produkter. Forskarna undrade om detta är befogat ur hälsosynpunkt.

Livsmedelsverkets bestämmelser
Enligt Livsmedelsverkets bestämmelser, LIVSFS 2008:2, får inte livsmedlen innehålla något ämne i sådan mängd att det kan innebära en hälsorisk för spädbarn och småbarn. Förekomsten av främmande ämnen, ska enligt Livsmedelsverkets rapport, begränsas i livsmedel som är avsedda för spädbarn och småbarn. Gränsvärdena ska sättas så lågt som möjligt, utifrån vad som går att uppnå genom ett strikt urval av råvaror för tillverkningen.

Reducera metaller i barnmat
Livsmedelsverket bör ge producenterna direktiv om att de råvaror som används vid tillverkningen av barnmat inte får innehålla ämnen som kan innebära en hälsorisk för spädbarn och småbarn. Barnmaten borde tillverkas av ekologiska och icke genmodifierade råvaror och endast i undantagsfall berikade med essentiella metaller.

 
 

About the author

More posts by