Att amma eller ej?

Om rekommendationer för amning tvista de lärde. Att bröstmjölk innehåller all näring ett barn behöver för att växa och utvecklas torde vara allmänt känt. Det handlar om naturens egen ordning, en biologisk funktion, för att avkomman ska få i sig näringsrik mat under de första levnadsmånaderna, fram tills dess att annan kost kan ges. Trots det går åsikterna isär vad gäller rekommendationer till nyblivna föräldrar gällande just amning.

Bröstmjölk – ett kraftfoder
Bröstmjölk innehåller all näring som ett barn behöver under de sex första månaderna. Dessutom minskar den risken för infektioner som öroninflammation och magsjuka.

Forskningsbaserad evidens påvisar även att barn som ammats har lägre risk att utveckla högt blodtryck och typ 2-diabetes tillika att det minimerar risken för övervikt som vuxna.

Därför är det bra, enligt Livsmedelsverkets rekommendationer, att mammor, som kan, ammar sitt barn fullt ut under barnets första sex levnadsmånader. Screenshot-2013-11-28-15.32.47

Undvik skuldbeläggning
Samtidigt uppmanar Livsmedelsverket till att undvika skuldbeläggning av de mammor som av olika anledningar har svårigheter med amningen. Det finns, enligt Livsmedelsverket fullgoda mjölkersättningar på marknaden.

Introduktion till nya smaker
Enligt en artikel i SVD innebär Livsmedelsverkets nya rekommendationer att barn redan från fyra månaders ålder kan få en smakupplevelse av mat. Rekommenderad mängd motsvarar då ett kryddmått. Som skäl för de nya smakproven som kan ges redan vid fyra månaders ålder ges att ett ökande antal mammor slutar amma tidigare än sex månader. Större smakportioner introduceras dock gradvis vid sex månader. Parallellt ammas barnet eller så får det mjölkersättning fram till cirka ett års ålder.

Reklam för bröstmjölksersättning
Världshälsoorganisationen (WHO) antog redan 1981 en kod för förbud mot reklam för livsmedel som ersätter amningen för spädbarn och små barn. Trots att Sverige tillhörde de länder som aktivt arbetade för koden, så har man inte lagstiftat i enlighet med koden. Detta enligt en debattartikel om amning på Brännpunkt, SVD. Dock har regeringen nu, enligt samma debattartikel presenterat ett lagförslag som ska reglera marknadsföringen av modersmjölksersättning och barnvälling i Sverige (Ds 2012:50). Något som debattörerna tycker är bra om än det förekommer brister, som att det i förslaget öppnas upp för marknadsföring till nyblivna föräldrar.

Konsumentverkets kommenterar lagförslaget  Ds 2012:50
Konsumentverket välkomnar lagförslaget. Vidare är man ense med regeringen att bestämmelserna om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring i direktiv 2006/141/EG ska införas i ny lag. Detta för att tillförsäkra att bestämmelserna i direktivet kommer att vara fullständigt genomförda i Sverige.

Konsumentverket  uppmärksammar regeringen på att Sveriges åtagande enligt WHO:s internationella kod för marknadsföring av modersmjölksersättning är mer omfattande än bestämmelserna i direktivet jämfört med det nya lagförslaget. I Konsumentverkets remissyttrande: Dnr: 2012/1633 framkommer sålunda att lagförslaget i dess nuvarande form inte är förenligt med Sveriges åtagande i enlighet med WHO-koden.

Vidare klargörs att Regeringen har möjlighet att införliva både direktivets bestämmelser och WHO-kodens rekommendationer om ett totalt förbud att marknadsföra modersmjölksersättning i nationell rätt. Medlemsstaterna har rätt, enligt artikel 14.1 i direktivet, att ytterligare inskränka eller förbjuda marknadsföring av modersmjölksersättning. Sverige kan även fortsättningsvis hedra åtagandet enligt WHO:s internationella kod.

 
 

About the author

More posts by